7/03/2008

விலைவாசி விச ஊசி

காய் தான் கசமென்றால் விலையும் கசம் தான்!
விளையும் பொருள்ளெல்லாம் இனி ஏழைக்கு எட்டாக்கனிதான்.
இனிக்கும் கனி,இனி எட்டிக்காய்தான்.

No comments:

About Me