5/07/2008

அன்றாடங்காச்சி


குளிச்சது போதுமடா காத்தவராயா!நா குளிச்சே நாளச்சு, சோளிக்கு போக நாழி யாச்சு! குளிகலனா இன்னொறு நாகுளிச்சிக்கலாம்,வீதிதோரும் உலாவந்து சோளி பாக்களேனா நாளெல்லாம் பசி பட்டினிதான்

No comments:

About Me